Τι είναι/What is


Το EuroVelo είναι ένα πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Ποδηλατών (ECF) για την ανάπτυξη ενός δικτύου υψηλής ποιότητας ποδηλατικών διαδρομών που να συνδέει όλη την Ευρώπη. Οι διαδρομές μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τουρίστες καθώς και από τον τοπικό πληθυσμό κάνοντας τις καθημερινές μετακινήσεις του με ποδήλατο. Το EuroVelo αποτελείται σήμερα από 14 δρομολόγια και προβλέπεται ότι το δίκτυο θα έχει ουσιαστικά ολοκληρωθεί μέχρι το 2020.
Το EuroVelo μπορεί να προσφέρει σύμφωνα με τις εκτιμήσεις 5δις. €  κάθε χρόνο στην οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσφέροντας ένα ποιοτικό και βιώσιμο τουριστικό προϊόν. Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευτείτε τη μελέτη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/tourism/iron-curtain-trail/files/ep_studyeurovelo_en.pdf

Ήδη, ψηφίστηκε από την ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις 15 Δεκεμβρίου ότι το EuroVelo θα πρέπει να περιλαμβάνεται στο Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών ΔΕΔ-Μ, (ΤΕΝ-Τ) απατώντας στην Ευρωπαϊκή Λευκή Βίβλος της Επιτροπής για τις μεταφορές. Με αυτό τον τρόπο, η ολομέλεια επιβεβαίωσε την θετική ψήφο της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού.

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 15ης Δεκεμβρίου 2011 σχετικά με τον οδικό χάρτη για έναν Ενιαίο Ευρωπαϊκό Χώρο Μεταφορών – Για ένα ανταγωνιστικό και ενεργειακά αποδοτικό σύστημα μεταφορών. (2011/2096(INI)) http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2011-0584+0+DOC+XML+V0//EL

EuroVelo is a project of the European Cyclists’ Federation (ECF) to develop a network of high-quality cycling routes that connect the whole continent.  The routes can be used by long-distance cycle tourists, as well as by local people making daily journeys.  EuroVelo currently comprises of 14 routes and it is envisaged that the network will be substantially complete by 2020. More in English: http://www.eurovelo.org/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου