Ανάπτυξη Διαδρομής


Οδηγός Διαδικασίας
Ανάπτυξης Διαδρομής
Στόχοι, ορισμοί και περιεχόμενο


Αυτό το έγγραφο έχει σκοπό να :

 • Καθορίσει τα στοιχεία και τις ελάχιστες προϋποθέσεις για τις διαδρομές Eurovelo
 • Εξηγήσει τις υποχρεωτικές και προαιρετικές δράσεις ενός προγράμματος ανάπτυξης μιας διαδρομής Eurovelo.

Περιεχόμενα:

 • Οι αρχές: οι χρήστες και τα στοιχεία της διαδρομής
 • Διαδικασία ανάπτυξης της διαδρομής
 • Υποδομές (αρχές, συστατικά, σήμανση, επιφάνεια και κλίσεις εδάφους, συντήρηση)
 • Δημόσιες μεταφορές
 • Υπηρεσίες
 • Παρακολούθηση της χρήσης
 • Εμπορία, προώθηση και επικοινωνία
 • Οργάνωση

Ορισμοί:

 • Eurovelo – το Ευρωπαϊκό δίκτυο ποδηλατικών διαδρομών – ξεκίνησε με πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Ποδηλατών (ECF) για την ανάπτυξη ενός δικτύου υψηλής ποιότητας ποδηλατικών διαδρομών που να συνδέει όλες τις χώρες της Ευρώπης. Οι διαδρομές μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τουρίστες με ποδήλατο για μεγάλες αποστάσεις καθώς και από τον τοπικό πληθυσμό κάνοντας τις καθημερινές μετακινήσεις του με ποδήλατο.
 • Το EuroVelo αποτελείται σήμερα από 14 δρομολόγια
 • Το δίκτυο Eurovelo συντονίζεται από την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Ποδηλατών (ECF) σε ευρωπαϊκό επίπεδο και από τα Εθνικά Συντονιστικά Κέντρα ή Συντονιστές σε εθνικό επίπεδο.


Οι αρχές:
οι χρήστες και τα στοιχεία της διαδρομής


Στους πιθανούς χρήστες περιλαμβάνονται (η αντιπροσώπευση τους ποικίλει σε διαφορετικές διαδρομές και τμήματα διαδρομών):

 • Ποδηλάτες σε ποδηλατικές διακοπές
 • Ποδηλάτες σε διακοπές
 • Ποδηλάτες σε ημερήσια ταξίδια για αναψυχή
 • Καθημερινοί ποδηλάτες
 • Ποδηλάτες για αθλητισμό και γυμναστική


Αρχές για την επιλογή και ανάπτυξη μιας διαδρομής (εξετάζονται σε σύνδεση με τις ανάγκες των συγκεκριμένων ομάδων χρηστών):

 • Ασφάλεια – αποφυγή δημόσιων δρόμων με μεγάλους κυκλοφοριακούς φόρτους και υψηλές ταχύτητες. Παροχή ασφαλών διασταυρώσεων. Εξετάζεται η κοινωνική ασφάλεια
 • Ελκυστικότητα - περιλαμβάνει και συνδέει πολιτιστικά, ιστορικά και φυσικά αξιοθέατα, μαγειρική ή άλλα αξιοθέατα, αποφεύγοντας δυσάρεστες περιοχές
 • Συνοχή και αμεσότητα - παρέχει αδιάλειπτη υποδομή για την διαδρομή, σε σύνδεση με τα αξιοθέατα που συνδέονται με το θέμα της διαδρομής και παρέχεται σήμανση. Αποφεύγονται περιττές παρακάμψεις
 • Άνεση - ελαχιστοποίηση υψομετρικών διαφορών. Παροχή καλής επιφάνειας και επαρκής και καλής ποιότητας υπηρεσίες (διαμονή, διατροφή, επισκευή ποδηλάτων κλπ).

Στοιχεία διαδρομών EuroVelo:

 • Υποδομή διαδρομής (δημόσιοι δρόμοι χαμηλής κυκλοφορίας, ποδηλατικά μονοπάτια, πράσινες διαδρομές κλπ)
 • Υπηρεσίες (διαμονή, ενοικίαση ποδηλάτων, εστιατόρια, καταστήματα επισκευής κλπ)
 • Εμπορία και προώθηση (ιστοσελίδες, φυλλάδια, προσφορές κρατήσεων)
 • Οργάνωση και χρηματοδότηση (συντονισμός, συγκέντρωση της χρηματοδότησης, παρακολούθηση κλπ).


Διαδικασίας Ανάπτυξης Διαδρομής


Η αρχική έρευνα θα πρέπει να περιλαμβάνει:

• Αξιοθέατα
• Υφιστάμενες διαδρομές, προγραμματισμένες και άλλες πιθανές διαδρομές
• Οι υφιστάμενες και προγραμματισμένες υπηρεσίες
• Εμπορία και προώθηση
• Οργάνωση, αύξηση ευαισθητοποίησης και ευκαιρίες χρηματοδότησης.

Ένα Σχέδιο Δράσης θα πρέπει να αναπτυχθεί για κάθε διαδρομή, και θα πρέπει να περιλαμβάνει:

• Ομάδες-στόχους και το επίπεδο των συνθηκών της διαδρομής και τις υπηρεσίες που θα περιμένουν κατά την διαδρομή
• Αξιολόγηση και επιλογή της προγραμματισμένης τελικής διαδρομής, καθώς και κάθε αναγκαία προσωρινά τμήματα, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες των ομάδων-στόχων και τις πρακτικές πτυχές της εφαρμογής
• Σχέδιο Δράσης, με τις προτεραιότητες και χρονοδιαγράμματα, για να επιτευχθεί το στοχευόμενο επίπεδο για κάθε στοιχείο της διαδρομής
• Ο υπολογισμός του κόστους και οι οικονομικοί πόροι
• Ορισμός των αρμόδιων οργανισμών (επικεφαλής εταίρος, συνεργάτες για συγκεκριμένα καθήκοντα) και τα βήματα και η μορφή της συνεργασίας.

Πραγματοποίηση της διαδρομής με:

• Άσκηση πίεσης και αύξηση ευαισθητοποίησης για την αποδοχή του Σχεδίου Δράσης
• Λεπτομερή σχέδια για κατασκευαστικά έργα, την εμπορία, την προώθηση κλπ.
• Συγκέντρωση της χρηματοδότησης και επίλυση νομικών θεμάτων, όπως η κυριότητα της γης
• Υποβολή προσφορών / δημόσιες συμβάσεις για εξωτερικούς συνεργάτες, εάν είναι απαραίτητο
• Εφαρμογή του κάθε στοιχείου της διαδρομής
  (υποδομές, υπηρεσίες, εμπορία και οργάνωση)
• Συντήρηση και λειτουργία
• Παρακολούθηση της χρήσης.


Υποδομή της διαδρομής
– αρχές και συστατικά

Αρχές σχετικά με τις υποδομές της διαδρομής:

• Τα εθνικά πρότυπα για τις υποδομές μιας διαδρομής πρέπει να τηρούνται.
  Μερικά από τα συστατικά των υποδομων που αναφέρονται παρακάτω δεν είναι νόμιμα σε κάθε χώρα
• Εάν η υποδομή της διαδρομή δεν μπορεί να αναπτυχθεί με βάση τα πρότυπα EuroVelo, εναλλακτικές διαδρομές ή μέσα μαζικής μεταφοράς (με μεταφορά ποδηλάτων) είναι απαραίτητα.

Συστατικά της υποδομής της διαδρομής:

• Δημόσια δρόμοι: αν το όριο ταχύτητας υπερβαίνει τα 30χλμ/ώρα, ο δρόμος δεν θα πρέπει να μεταφέρει περισσότερα από 2000 μηχανοκίνητα οχήματα ανά ημέρα, κατά προτίμηση κάτω από 500 οχήματα. Σε εξαιρετικές περιστάσεις δημόσιοι δρόμοι που μεταφέρουν έως και 4.000 οχήματα ανά ημέρα μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε προσωρινή βάση. Σήμανση κοινόχρηστων λωρίδων, μείωση της κυκλοφορίας, μέτρα μείωσης της ταχύτητας μπορούν να συμβάλουν στη βελτίωση της ασφάλειας. Στις αστικές περιοχές και σε δρόμους με υψηλά επίπεδα της μηχανοκίνητης κυκλοφορίας, η θέσπιση ορίου ταχύτητας 30χλμ/ώρα είναι μια καλή λύση
• Ποδηλατολωρίδες διαχωρίσμένες από την κυκλοφορία, ασφαλτοστρωμένες λωρίδες έκτακτης ανάγκης: ποδηλατολωρίδες δεν θα πρέπει πλάι σε δρόμους που μεταφέρουν περισσότερα από 10.000 οχήματα ανά ημέρα. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, οι λωρίδες έκτακτης ανάγκης μπορεί να μην είναι ασφαλτοστρωμένες
• Διαχωρισμένα ποδηλατικά μονοπάτια
• Κοινή χρήση ποδηλάτου και πεζοδρομίων
• Γέφυρες, σήραγγες και υπόγειες διαβάσεις για τους ποδηλάτες ή / και τους πεζούς
• Ποδηλατόδρομοι για εντατική κυκλοφορία ποδηλάτων και χαμηλά επίπεδα μηχανοκίνητης κυκλοφορίας
• Γεωργικοί / δασικοί  / δρόμοι διαχείρισης υδάτων
• Πράσινες διαδρομές


Υποδομή της διαδρομής
– σήμανση

Αρχές για την σήμανση:
• Η σήμανση των διαδρομών EuroVelo θα πρέπει να είναι σύμφωνη με το σχετικούς Ευρωπαϊκούς και εθνικούς κανονισμούς και πρότυπα
• Οι κανονισμοί της σήμανσης EuroVelo θα πρέπει να ενσωματωθούν στην εθνική νομοθεσία για την σήμανση
• Τα σήματα πρέπει να είναι μονίμως ορατά για τους ποδηλάτες
• Τα σήματα πρέπει να είναι εύκολα κατανοητά
• Επαρκείς πληροφορίες θα πρέπει να παρέχονται σε κύριους κόμβους και συνοριακά σημεία διέλευσης
• Προκαταρκτική πληροφορίες θα πρέπει να παρέχονται σε δύσκολες διασταυρώσεις
• Πινακίδες επιβεβαίωσης θα πρέπει να παρέχονται μετά από διασταυρώσεις
• Πινακίδες επιβεβαίωσης θα πρέπει να παρέχονται σε μεγάλα τμήματα χωρίς κόμβους.

Στοιχεία του συστήματος σήμανσης:
• Όρθιες πινακίδες τοποθετούνται σε θέσεις, σε αστικό εξοπλισμό, τοίχους κλπ, δίνοντας ή επιβεβαιώνοντας τη κατεύθυνση της διαδρομής και τον αριθμό (υποχρεωτικό)
• Σήματα EuroVelo, ενσωματωμένα με τις εθνικές και περιφερειακές σήμανσεις (υποχρεωτικό)
• Οδική σήμανση και απλά σήματα (προαιρετικό)
• Πληροφοριακές πινακίδες για την περιγραφή της διαδρομής και την προσθήκη σημείων ενδιαφέροντος για το ταξίδι (προαιρετικό)
• Ενημερωτικές πινακίδες σε σημεία ενδιαφέροντος, όπως οι υπηρεσίες και τα αξιοθέατα, και στο περιβάλλον της διαδρομής (προαιρετικά).


Υποδομή της διαδρομής
– επιφάνεια, κλίσεις και συντήρηση


Επιφάνεια

• Η επιφάνεια θα πρέπει να είναι κατάλληλη για χρήση από ποδηλάτες με οποιονδήποτε τύπο ποδήλατου βουνού ή τουρισμού (υποχρεωτικά), και κατά προτίμηση για αγωνιστικά ποδήλατα δρόμου, παιδικά ποδήλατα και ποδήλατα με ρυμουλκούμενο (προαιρετικά), σε κανονικές καιρικές συνθήκες κατά τη διάρκεια της τοπικής περιόδου για ποδηλασία (υποχρεωτικό)
• Η επιφάνεια πρέπει να είναι ομαλή και σταθερή αρκετά για οδήγηση, γι 'αυτό θα πρέπει να είναι είτε ασφαλτοστρωμένη ή στρωμένη με άλλο υλικό, όπως σκυρόδεμα, πέτρα, κλπ. Σε εξαιρετικές περιστάσεις, όπως μιας προστατευόμενης φυσικής περιοχής, χαλαρό υλικό μπορεί να χρησιμοποιείται, αλλά θα πρέπει να είναι σταθεροποιημένο (υποχρεωτικό)
• Η προτιμώμενη επιλογή είναι μια καλή ποιότητα ασφαλτοστρωμένη επιφάνεια.

Κλίσεις

• Υψηλές κλίσεις (άνω του 6% για μεγάλα τμήματα,  περισσότερο από 10% σε μικρότερα τμήματα) θα πρέπει να αποφεύγονται όπου είναι δυνατόν (προαιρετικά)
• Για τα καθημερινά  τμήματα μιας διαδρομής που περιλαμβάνουν περισσότερη υψομετρική διαφορά από 1.000 μ., εναλλακτικές λύσεις (μέσα μαζικής μεταφοράς με δυνατότητα μεταφοράς του ποδηλάτου ή εναλλακτικές διαδρομές) θα πρέπει να παρέχονται  (υποχρεωτική).

Συντήρηση

• Είναι σημαντικό να αποσαφηνιστούν τα ζητήματα συντήρησης πριν την επένδυση και αναπτυχθούν οι διαδρομές. Η ευθύνη για τη συντήρηση της υποδομής εξαρτάται από την  τύπο της υποδομής και των εθνικών κανονισμών.
 Μπορεί να διαφέρει από το ένα τμήμα της διαδρομής στο άλλο. Τα σχέδια της συντήρησης θα πρέπει να περιλαμβάνουν συντήρηση της επιφάνειας, καθαρισμός της επιφάνειας και έλεγχο της καταπάτησης από την βλάστηση
• Τακτικές επιθεωρήσεις των συνθηκών της υποδομής της διαδρομή και το ακριβές δρομολόγιο είναι απαραίτητο.
• Η διατήρηση της σήμανσης θα πρέπει να συντονίζεται σε εθνικό ή τουλάχιστον σε περιφερειακό επίπεδο. Θα πρέπει να περιλαμβάνει την επισκευή και αντικατάσταση των χαμένων ή κατεστραμμένων σημάτων και θέσεων.
Δημόσιες συγκοινωνίες

Οι διαδρομές EuroVelo θα πρέπει να συνδέονται άμεσα με κόμβους δημόσιας συγκοινωνίας, προκειμένου να:

• Βελτιώνεται η προσβασιμότητα των διαφόρων τμημάτων της διαδρομής
• Μειώνονται οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις του τουρισμού
• Παρέχονται εναλλακτικές λύσεις σε ορεινά τμήματα αντί για την χρήση δημόσιων δρόμων με μεγάλο όγκο και υψηλή ταχύτητα μηχανοκίνητης κυκλοφορίας
• Συνδέονται διαφορετικά τμήματα της ίδιας διαδρομής που χωρίζονται από τη θάλασσα ή άλλα εμπόδια.

Οι πιθανές τεχνικές, οργανωτικές και χρηματοδοτικές λύσεις, καθώς και
το είδος των μέσων μαζικής μεταφοράς (πλοίο, τρένο, λεωφορείο κτλ) θα ποικίλει. Ωστόσο, τα κριτήρια και οι δράσεις σε κάθε περίπτωση είναι τα ακόλουθα:

• Επαρκείς συγκοινωνιακές συνδέσεις κατά διαστήματα όχι μεγαλύτερα των 150 χιλιομέτρων
• Επαρκής ικανότητα μεταφοράς ποδηλάτων, άνετα και ασφαλή οχήματα δημοσίων συγκοινωνιών
• Δίκαια έξοδα αποστολής ποδηλάτων και αξιόπιστες συνθήκες ταξιδιού
• Επαρκώς τακτικές υπηρεσίες μεταφοράς ποδηλάτων
• Λεπτομερής, και τακτικά ενημερωμένη πληροφόρηση για υπηρεσίες και εγκαταστάσεις που διαθέτουν online κράτηση
• Ασφαλής αποθήκευση ποδηλάτων και ικανότητα στάθμευσης σε δημόσιους συγκοινωνιακούς κόμβους.


Υπηρεσίες

Διαμονή, φαγητό, ποτό και αξιοθέατα:
• Βασικά καταλύματα θα πρέπει να είναι διαθέσιμα κατά την έναρξη και το τέλος του κάθε ημερήσιου τμήματος της διαδρομής (κάθε 30 - 90 km) (υποχρεωτικό)
• Τρόφιμα και ποτά (σε μπαρ, εστιατόρια κλπ), στη μέση του κάθε ημερήσιου τμήματος της διαδρομής (κάθε 15 - 45 km) (προαιρετικό)
• Φιλικές προς τους ποδηλάτες εγκαταστάσεις, σύμφωνα με τους κανονισμούς της οικείας εθνικού συστήματος (για παράδειγμα ασφαλή αποθήκευση ποδηλάτων, κιτ επισκευής ποδηλάτων, διαμονή για μια νύχτα, πλυντήριο
και στεγνωτήριο κλπ) (προαιρετικό)
• Εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση των παρόχων υπηρεσιών να γίνουν πιο φιλικοί προς τους ποδηλάτες  (Προαιρετικό)
• Σήμανση και την σύστημα ποιοτικών κριτηρίων για φιλικές υπηρεσίες προς τους ποδηλάτες θα πρέπει να υπάρχουν σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο (προαιρετικό)
• Διαφορετικά διαθέσιμα πρότυπα (για παράδειγμα, διαμονή μπορεί να κυμαίνεται από κάμπινγκ, ξενοδοχεία, κλπ) (προαιρετικό)
• Αξιοθέατα (π.χ. μουσεία, κέντρα επισκεπτών, πισίνες κλπ.) και κέντρα πληροφόρησης με φιλικές προς τους ποδηλάτες εγκαταστάσεις (προαιρετικό)
• Τακτική ενημέρωση της βάσης δεδομένων των υπηρεσιών και των αξιοθέατων.

Περιοχές ανάπαυσης:
• Απαραίτητο εάν οι υπηρεσίες για τρόφιμα και ποτά υπηρεσίες δεν παρέχονται αρκετά συχνά
• Μπορούν να παρέχονται από τις τοπικές επιχειρήσεις ή να είναι εγκατεστημένες σε τοπικό επίπεδο
• Θα πρέπει να έχουν προστασία από τον ήλιο και τη βροχή, τουαλέτες και πόσιμο νερό χωρίς χρέωση
• Μπορεί να συνδυαστεί με εγκαταστάσεις τέχνης σε δημόσιο χώρο
.
Επισκευή ποδηλάτων, τηλεφωνική γραμμή βοήθειας, υπηρεσία ενοικίασης ποδηλάτων, σταθμοί φόρτισης pedelec ποδηλάτων και καταστήματα ποδηλάτων
• Σταθμοί επισκευής ποδηλάτων μπορούν να παρέχονται από ιδιωτικές εταιρείες ως εμπορικές υπηρεσίες ή  μπορεί να είναι εγκαταστάσεις αυτοεξυπηρέτησης. Απαιτούνται κατά διαστήματα όχι μεγαλύτερα των 150 χλμ. (Υποχρεωτικό)
• Γραμμή βοήθειας: να βοηθήσει τους ποδηλάτες σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, τηλεφωνικές γραμμές βοήθειας και υπηρεσίες τεχνικής διάσωσης μπορούν να αναπτυχθούν σε απομακρυσμένες περιοχές (προαιρετικό)
• Σταθμοί ενοικίασης ποδηλάτων και pedelec για ποδηλάτες στις διακοπές/ απομακρυσμένες περιοχές (προαιρετικό)
• Σταθμοί φόρτισης για pedelec μπορεί να παρέχονται καθώς αυτό είναι ένα αναπτυσσόμενο τμήμα της αγοράς και μπορεί να προσελκύσει νέες ομάδες-στόχους (προαιρετικό)
• Ποδηλατικά καταστήματα με ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών (διαμονή, ενοικίαση ποδηλάτων, επισκευή, μεταφορά αποσκευών) (προαιρετικό).Παρακολούθηση της χρήσης

Αρχές:


Κάθε δραστηριότητα παρακολούθησης θα πρέπει να ακολουθεί τις (προβλεπόμενες) κατευθυντήριες γραμμές για την παρακολούθηση EuroVelo, για να εξασφαλιστεί η συγκρισιμότητα των δεδομένων σε ολόκληρο το δίκτυο.

Δραστηριότητες παρακολούθησης της χρήσης:

Καταμέτρηση των χρηστών με αυτόματους μετρητές, για να εκτιμηθούν οι επιδράσεις και επιπτώσεις
Η καταμέτρηση των χρηστών μπορεί να γίνει με το χέρι κατά τη διάρκεια της φάσης σχεδιασμού, για παράδειγμα για να βοηθήσει  στην επιλογή μεταξύ των πιθανών διαδρομών
Τακτικές έρευνες των χρηστών και έρευνα αγοράς, για την συνέχιση της ανάπτυξης και βελτίωσης των υπηρεσιών
Χειρισμός των δεδομένων, μεταφορά των δεδομένων, επαλήθευση των αποτελεσμάτων και αξιολόγηση των επιπτώσεων για την δημιουργία εκτιμήσεων για τα οικονομικά οφέλη, οφέλη στην υγεία και άλλα οφέλη, για τον επιχειρησιακό σχεδιασμό των υπηρεσιών, τη βελτίωση της διαδρομής κλπ.


Εμπορία, προώθηση και επικοινωνίαΑρχές:


• Κάθε ενέργεια εμπορίας και προώθησης θα πρέπει να είναι σύμφωνη με τον εθνικό εταιρικό σχεδιασμό Eurovelo και τις κατευθυντήριες γραμμές για το διαδίκτυο (προγραμματίζεται)
• Οι πληροφορίες επισκόπησης πρέπει να κοινοποιούνται σε ευρωπαϊκό, διακρατικό (διαδρομή Eurovelo) επίπεδο με λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με το εθνικό και περιφερειακό επίπεδο
• Η διαδρομή θα πρέπει να ενσωματωθεί στις υπάρχουσες προσφορές και τα εργαλεία προώθησης
• Προσωρινά προβλήματα της διαδρομή θα πρέπει να κοινοποιούνται μέσω σήμανσης, καθώς και στα εργαλεία προώθησης, εξηγώντας με σαφήνεια τις προκλήσεις (για παράδειγμα κακή επιφάνεια, απότομες κλίσεις ή την ταχύτητα και το επίπεδο της μηχανοκίνητης κυκλοφορίας, απουσία υπηρεσιών, μη λειτουργία ακτοπλοϊκής γραμμής κλπ.)
• Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, παράλληλα τμήματα μπορεί να επιτραπούν από την ECF (για παράδειγμα, και στις δύο πλευρές του ποταμού). Εφόσον υπάρχουν, θα πρέπει να γνωστοποιούνται σαφώς, εκφράζοντας τις διαφορές μεταξύ αξιοθέατων συνθηκών διαδρομής κά.
• Τμήματα της διαδρομής μπορεί να γνωστοποιούνται  ως «Ελεύθερα αυτοκινήτων, Car Free" μόνο έως 50 οχήματα ανά ημέρα
• Οι διαδρομές σύνδεσης, οι οποίες δεν αποτελούν μέρος του δικτύου Eurovelo, δεν μπορούν να κοινοποιούνται ως διαδρομές Eurovelo στις πινακίδες ή σε διαφημιστικό υλικό.

Στοιχεία και εργαλεία εμπορίας και προώθησης:

• Επικοινωνία στο διαδίκτυο για τους τελικούς χρήστες: από την ιστοσελίδα Eurovelo.com κάθε διαδρομή κοινοποιείται σε επίπεδο επισκόπησης. Αναλυτικές πληροφορίες βρίσκονται στο επίπεδο των εθνικών ή περιφερειακών ιστοσελίδων. Κάθε διαδρομή πρέπει να αναπτύξει τις δικές της διακρατικές πληροφορίες επισκόπησης στο πλαίσιο των κανόνων του πλαισίου και των τεχνικών του www.eurovelo.com. Αναλυτικές πληροφορίες είναι υποχρεωτικές σε εθνικό επίπεδο ιστοσελίδες, ή περιφερειακές ως δεύτερη προτεραιότητα (υποχρεωτικό)
• Επικοινωνία στο διαδίκτυο για τους εταίρους: Η ιστοσελίδα Eurovelo.org παρέχει πληροφορίες για τους επαγγελματίες (υποχρεωτικό)
• Σχέδια μάρκετινγκ για τον καθορισμό των σημείων πώλησης, των ομάδων στόχων και των αγορών στόχων για κάθε διαδρομή. Εταιρικά εγχειρίδια σχεδιασμού για την προώθηση και επικοινωνία (προαιρετικά)
• Προσφορές κρατήσεων με βάση την επίσημη διαδρομή (προαιρετικό)
• Έξυπνες εφαρμογές τηλεφώνου, ηχητικοί οδηγοί και μέσα κοινωνικής δικτύωσης (προαιρετικό)
• Έντυπη προώθηση και εργαλεία πληροφόρησης, όπως οδηγοί, λεπτομερείς χάρτες, φυλλάδια προώθησης και δωρεάν γενικοί χάρτες (προαιρετικό)
• Εσωτερικά ή υπαίθρια σημεία πληροφόρησης και περίπτερα πληροφόρησης (προαιρετικό)
• Εκδηλώσεις και παρουσιάσεις σε εκθέσεις τουρισμό και ποδηλάτου (προαιρετικό)
• Διαφημίσεις, καμπάνιες και εκπαιδευτικά ταξίδια για δημοσιογράφους (προαιρετικό).


Οργάνωση


Αρχές:

• Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Ποδηλατών (ECF) συντονίζει την εφαρμογή και λειτουργία, παρέχει τη διασφάλιση της ποιότητας και επικοινωνεί τη διαδρομή σε ευρωπαϊκό και διακρατικό επίπεδο
• Τα Εθνικά Κέντρα Συντονισμού Eurovelo και οι συντονιστές συντονίζουν και μεριμνούν για τη διασφάλιση της εφαρμογής, της λειτουργία και της ποιότητα σε εθνικό επίπεδο της διαδρομής Eurovelo
• Εταίροι έργου μπορούν να συμμετάσχουν στην ανάπτυξη του τμήματος ή του συνόλου μιας διαδρομής Eurovelo, σε συνεργασία με την ECF και το σχετικό Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο/Συντονιστή. Εάν δεν υπάρχει Κέντρο Συντονισμού ή συντονιστής, οι εταίροι του έργου μπορούν να αναλάβουν τον ρόλο τους σε προσωρινή βάση, σε συμφωνία με την ECF
• Η οργάνωση των διαδρομών Eurovelo θα πρέπει να είναι σύμφωνη με το Eurovelo και τις εθνικές κατευθυντήριες γραμμές και στρατηγικές
• Η οργανωτική δομή θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις ευρωπαϊκές, εθνικές και περιφερειακές ρυθμίσεις και την ωριμότητα / φάση ανάπτυξης της διαδρομής ή του  τμήματος
• Οι κοινοπραξίες πρέπει να διαμορφώνεται από τους εταίρους και οι κανόνες διαχείρισης των έργων θα πρέπει να περιλαμβάνουν στρατηγικές συντήρησης για την περίοδο μετά την ολοκλήρωση της ανάπτυξης
• Κάθε δράση οργανωτικής ανάπτυξης και εργαλείο μπορεί να είναι σχετικά
με το διακρατικό, εθνικό και περιφερειακό επίπεδο.


Συστάσεις για την επιτυχή εταιρική σχέση ανάπτυξης της διαδρομής:

• Κάθε εταίρος θα πρέπει να αφιερώσει επαρκείς πόρους
• Μια διευθύνουσα ομάδα θα πρέπει να σχηματίζεται, συμπεριλαμβανομένων των φορέων λήψης αποφάσεων από τις σχετικές αρχές
• Ομάδες εργασίας θα χρειαστούν, για τις υποδομές, τις υπηρεσίες, το μάρκετινγκ και την προώθηση, και εκπαίδευση από ειδικούς
• Κατάρτιση και περιοδείες μελέτης για την μεταφορά τεχνογνωσίας και την δημιουργία ισχυρών οργανωτικών ομάδων
• Ένα σύστημα από ελεγκτές, βασισμένο σε εθελοντές, είναι ένας καλός τρόπος για την παρακολούθηση των συνθηκών διαδρομής και την διεξαγωγή της συντήρησης
• Προσεγγίσεις αύξησης της ευαισθητοποίησης, όπως έγγραφα άσκησης πίεσης, διμερείς συναντήσεις, ημερίδες και συνέδρια για την ενημέρωση και κινητοποίηση των ενδιαφερομένων
• Συμμετοχή του τοπικού πληθυσμού, προκειμένου να κοινοποιήσει τα οφέλη της διαδρομής και για να αποφεύγονται οι συγκρούσεις (για παράδειγμα με βοσκούς, κυνηγούς κά)
• Πιστοποίηση της διαδρομής σύμφωνα με τα κριτήρια Eurovelo

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου